top of page

Vores salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Tilbud og priser

a) Tilbud er bindende 8 dage fra tilbudsdato. Med mindre andet er aftalt, finder salg sted i henhold til prisen ved ordreafgivelsen.


b) Alle priser er anført i DKK eksklusiv moms og eventuelle afgifter.


c) HAACK Recycling forbeholder sig ret til med omgående virkning og uden forudgående varsel, at regulere priserne som følge af ændring af moms, afgifter, kursændringer, prisstigninger på råvarer, gennemførelse af regeringsforanstaltninger eller lovgivning her eller i udlandet, eller andre udefrakommende påvirkninger, som påvirker priser og produktionsomkostninger.


d) Ved ordre på større eller mindre mængde end det tilbudte, forbeholder HAACK Recycling sig ret til, at ændre i såvel pris som leveringstid.


e) Ved ordre under kr. 5000,- pålægges ekspeditionsgebyr kr. 250,-.


f) Paller og emballage faktureres køber, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Leverings-betingelser

a) Priser og leveringsbetingelser er angivet til EXW (Ex Works – Incoterms 2010) 4100 Ringsted, Danmark.


b) Ved alle leverancer forbeholder HAACK Recycling sig en afvigelse på +/- 10 % af kvantum på varer/materialer.


c) Ved eventuel forsinkelse af leverancen fra 3 op til 1 måned er køber alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig levering til en bestemt dato.


d) Med mindre særlig forsendelsesmåde særskilt er aftalt, foretages forsendelse på den måde HAACK Recycling til enhver tid finder mest hensigtsmæssigt.


e) Såfremt leverancen udskydes på grund af købers forhold, overgår risikoen til køber på den dag leverancen skulle have fundet sted. HAACK Recycling er forpligtet til at sørge for varens opbevaring, indtil ny leverance har fundet sted, men køber afholder udgiften hertil.

Betalings-betingelser

a) Betalingsbetingelserne er 7 dage netto, med mindre andet er skriftligt aftalt.


b) Ved forsinket betaling pålægges rykkergebyr på kr. 150,- pr. gang.


c) Morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.


d) Faktura fremsendes elektronisk. Kan faktura ikke modtages elektronisk, påføres et håndteringsgebyr kr. 150,- pr. fremsendt faktura.


e) HAACK Recycling bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.


f) Betaling ved check, veksel, eller gældsbeviser anses ikke som betaling, med indre det er skriftligt aftalt og før fuld indfrielse endeligt har fundet sted.

Produktinformationer, tekniske oplysninger m.v.

a) Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne, og andre tekniske data er vejledende.


b) HAACK Recycling indestår på ingen måde, for de af HAACK Recyclings’ producenters afgivne oplysninger.

Mangler og reklamation

a) Køber har pligt til, ved modtagelsen af varerne, at undersøge disse straks i form af modtagerkontrol. Mangler, som er konstateret ved modtagelse af leverancen, skal gøres skriftlig gældende overfor HAACK Recycling inden 14 dage efter modtagelse af varerne. Dette både for så vidt angår kvalitet og kvantitet. HAACK Recycling ombytter, afhjælper, eller supplerer efter eget valg.


b) Såfremt leverancen efterfølgende viser sig mangelfuld på grund af materiale eller fabrikationsfejl, som ikke har været mulig af konstatere ved modtagelsen, ombytter, supplerer, eller afhjælper HAACK Recycling efter eget valg. Det er en betingelse, at køber reklamerer inden 14 dage fra det tidspunkt, hvor manglen er eller burde havde været konstateret, og at betalingsbetingelserne i øvrigt er overholdt.


c) Ved reklamationer over varens kvalitet skal der vedlægges prøver af tilstrækkelig mængde eller tydelighed til en sikker vurdering af afvigelsens berettigelse.


d) HAACK Recycling er i øvrigt kun ansvarlig for mangler, der konstateres og påberåbes inden 1 måned efter leveringen. Ved brug i strid med forskrifterne, ændringer, reparationer, eller anvendelse til formål, hvor varerne ikke er beregnet, bortfalder mangelsansvaret.


e) HAACK Recycling kan i ingen tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab – herunder arbejdsløn ved demontering og montering – som følge af mangler.


f) Væsentlige mangler, forårsaget af HAACK Recycling, giver køber ret til at hæve købet. Mangler i varernes kvalitet ved dellevering berettiger ikke til ophævelse af den resterende ordre.


g) For så vidt angår varer, som HAACK Recycling ikke selv fremstiller, kan køber aldrig gøre mangelkrav gældende, som HAACK Recycling ikke kan videreføre til deres leverandører.


h) Varer kan ikke returneres til HAACK Recycling uden forudgående aftale. I modsat vil modtagelse blive nægtet. I tilfælde af eventuel returnering, for HAACK Recycling regning, kan HAACK Recycling frit vælge returneringsform. Ved returnering fratrækkes -15% af det fakturerede beløb.

Produkt-ansvar

a) HAACK Recycling er ansvarlig efter produktansvarslovens ufravigelige regler. I andre tilfælde, herunder ved skade på genstande. HAACK Recycling er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I det omfang HAACK Recycling måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, reguleres HAACK Recycling og købers indbyrdes forhold efter foranstående.

Produktions- og produkt-udviklings-rettigheder

b) Produkter, tegninger eller andet materiale udviklet af HAACK Recycling må IKKE kopieres, efterlignes eller videregives til 3. part. Der henvises til ABR 89.


c) Køber er forpligtet til, at holde HAACK Recycling skadesløs for alle følger af søgsmål, der måtte blive anlagt som følge af fremstilling af dele, der er dækket af patent, mønstre, design, varemærke eller anden eneret, hvis fremstilling har fundet sted efter købers specifikke anvisning, tegning, prøve, modul eller andet.

Fortroligheds-erklæring

a) Køber forpligter sig til at være fortrolig med de oplysninger og informationer, som til enhver tid modtages, eller som tilegnes via samarbejdet med HAACK Recycling. Dette gælder også efter aftalens eventuelle ophør.


b) Køber garanterer, at al modtaget materiale og information opbevares utilgængeligt for uvedkommende og ikke gengives eler videregives mundtligt eller skriftligt uden skriftlig accept fra HAACK Recycling.


c) HAACK Recycling forbeholder sig ret til, at kunne tilbagekalde fremsendt materiale uanset grunden hertil.

Force majeure

a) Force majeure medfører ansvarsfrihed for begge parter, når begivenhederne indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse eller gør den urimelig byrdefuld, således blandt andet arbejdskonflikter af enhver art, brand, krig, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner af og mangel på drivkraft, maskinskade samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra HAACK Recycling leverandører som skyldes nogle af de, under dette punkt, nævnte omstændigheder.


b) Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig på grund af nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Tvister og værneting

a) Ved enhver tvist i anledning af leverancen eller i henhold til nærværende aftale kan HAACK Recycling frit vælge om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole. Retten i Roskilde er valgt som værneting.

bottom of page